Image1\
 
 

„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

Ogólnopolski Turniej

Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych
oraz Uczelni Wyższych

w Honorowym Krwiodawstwie

 

Cele konkursu:

·         wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK

·         utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni

·         zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi

·         poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się

·         promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych;

·         integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

 

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych
i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.

 

Organizatorzy

·         na szczeblu lokalnym – Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, Zarządy Oddziałów Okręgowych PCK, Okręgowe Rady HDK PCK oraz Publiczna Służba Krwi.

·         na szczeblu centralnym – Krajowa Rada HDK PCK, Zarząd Główny PCK.

 

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze
w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia.

Każda szkoła/uczelnia przystępująca do Turnieju wyznaczy jedną osobę - koordynatora, której zadaniem będzie zbieranie danych na temat liczby krwiodawców oraz ilości krwi przez nich oddanej i przekazywanie tych informacji do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK. 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin