Podsumowanie realizacji  Podprogramu 2018

 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w czerwcu 2019 roku  zakończył realizację Podprogramu 2018 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020),  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program  prowadzono w Oddziale Rejonowym PCK w Kołobrzegu.

W ramach obsługi Podprogramu 2018  od sierpnia 2018 do czerwca 2019  Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie - mieszczący się  przy ul. Unii Lubelskiej 33 w  Kołobrzegu otrzymał 43,8632 ton żywności  na kwotę: 202302,47 PLN. Oddział Rejonowy PCK w  Kołobrzegu  wydał 5959 paczek żywnościowych, udzielając pomocy  1148 osobom.                                                                               

Program POPŻ 2018 został zakończony. Artykuły spożywcze wydawane były przy ścisłej współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, które dokonywały kwalifikacji beneficjentów, jak również przekazywały informacje o terminie dystrybucji. Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogły zapewnić sobie odpowiedniego standardu życia. Pomoc skierowana była do 3,15 % osób bezdomnych, 22,2 % osób niepełnosprawnych, pozostałe osoby  stanowiły 73,78%, natomiast  migranci 0,87%. W 60,23% osoby w wieku produkcyjnym  pomiędzy 16 a 64 rokiem  życia. Dzieci objęte pomocą stanowią 28,93 % osób objętych wsparciem.

Podczas  POPŻ - Podprogram 2018 oprócz pomocy żywnościowej Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu  organizował działania towarzyszące w formie programów edukacyjnych mających na celu  zapoznanie z zasadami  zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowania żywności, warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych. Przeprowadzono 8 działań towarzyszących dla 122 beneficjentów  programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

Czytaj więcej...

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizował Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.

Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Czytaj więcej...

Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie i Kołobrzegu

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje to działanie. Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna.

Czytaj więcej...

Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.

Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin