Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie i Kołobrzegu

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje to działanie. Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna.

Jakie działania obejmuje Podprogram 2017 r. realizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie?

 

Głównymi kierunkami realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Zachodniopomorskiego są:

· objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,

· aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2017 Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie przewiduje objęcie pomocą żywnościową 11tysięcynajbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w trakcie realizacji programu zostanie bezpośrednio dostarczone  5 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.

W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 19 artykułów spożywczych (warzywnych, owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze). Beneficjentami programu są zarówno  osoby samotnie gospodarujące, jak i  osoby żyjące w rodzinie. 

Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 w Województwie Zachodniopomorskim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Przykłady planowanych oraz realizowanych działań Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie w ramach środków towarzyszących:

Zorganizowane zostaną grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne) oraz warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp.

Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2017?

Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęci mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Wraz z realizacją dystrybucji artykułów spożywczych Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017 mają na celu  współdziałanie  z około 1210osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

Chociaż pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, to jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb  w tym zakresie, osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych.

Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017 będą kwalifikować:

· Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy.

W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.

 

Ponadto, Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie we współpracy z Gminnym i Miejskim zobowiązany jest:

·  dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać ze wsparcia FEAD w celu aktywizacji społecznej

· oceniać w uzgodnieniu z Gminnymi lub Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców pomocy o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

·   kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do Ośrodków Pomocy Społecznej celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 

Jak odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej?

Artykuły żywnościowe wydawane są w magazynie Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie

Adres:

MagazynZachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Grunwaldzka 20

75 – 241 Koszalin

czynny w godzinach:   8.30  - 14.30  od poniedziałku do piątku

 

oraz w Oddziale Rejonowym PCK w Kołobrzegu pod adresem:

 

Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 33

78-100 Kołobrzeg

czynny w godzinach:   9.00  - 13.00  od poniedziałku do piątku

 

W ramach Podprogramu 2017 realizowanego od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. do  magazynu w Koszalinie trafi około 555,4816 tys. ton artykułów spożywczych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK w Koszalinie lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej .

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu: www.mrpips.gov.pl

 

Działania Towarzyszące

W ramach środków towarzyszących w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie planuje się zrealizować  50 działań dla około 1260 osób.

Dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, odbierających żywność z magazynu PCK w Koszalinie zostanie zrealizowanych:

- 13 edycji warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, dla grupy ok. 327 osób,

- 13 edycji programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, dla grupy ok. 328 osób,

- 12 edycji warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, dla grupy ok. 302 osób,

- 12 edycji warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych), dla grupy ok. 303 osób,

Warsztaty oraz programy edukacyjne będą skierowane do wszystkich grup objętych programem, które wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach. Szczególna uwaga będzie zwrócona na rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin