Podsumowanie realizacji  Podprogramu 2018

 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w czerwcu 2019 roku  zakończył realizację Podprogramu 2018 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020),  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program  prowadzono w Oddziale Rejonowym PCK w Kołobrzegu.

W ramach obsługi Podprogramu 2018  od sierpnia 2018 do czerwca 2019  Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie - mieszczący się  przy ul. Unii Lubelskiej 33 w  Kołobrzegu otrzymał 43,8632 ton żywności  na kwotę: 202302,47 PLN. Oddział Rejonowy PCK w  Kołobrzegu  wydał 5959 paczek żywnościowych, udzielając pomocy  1148 osobom.                                                                               

Program POPŻ 2018 został zakończony. Artykuły spożywcze wydawane były przy ścisłej współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, które dokonywały kwalifikacji beneficjentów, jak również przekazywały informacje o terminie dystrybucji. Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogły zapewnić sobie odpowiedniego standardu życia. Pomoc skierowana była do 3,15 % osób bezdomnych, 22,2 % osób niepełnosprawnych, pozostałe osoby  stanowiły 73,78%, natomiast  migranci 0,87%. W 60,23% osoby w wieku produkcyjnym  pomiędzy 16 a 64 rokiem  życia. Dzieci objęte pomocą stanowią 28,93 % osób objętych wsparciem.

Podczas  POPŻ - Podprogram 2018 oprócz pomocy żywnościowej Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu  organizował działania towarzyszące w formie programów edukacyjnych mających na celu  zapoznanie z zasadami  zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowania żywności, warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych. Przeprowadzono 8 działań towarzyszących dla 122 beneficjentów  programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin