13 kwietnia w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie odbył się Zjazd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zjeździe uczestniczyli delegaci, członkowie okręgowych organów statutowych stowarzyszenia tj. Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i Komisji Rewizyjnej oraz prezesi oddziałów rejonowych PCK i zaproszeni goście.

Obradami Zjazdu kierowało wybrane przez Zjazd Prezydium w składzie:

- Lucyna Rogańska – przewodnicząca obrad, Przemysław Małecki – wiceprzewodniczący obrad, Anna Myślińska – sekretarz obrad.

 

Zjazd realizując zatwierdzony w głosowaniu porządek obrad i regulamin wyborów rozpatrzył, przedyskutował i przyjął:

1.   Sprawozdania z działalności Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK za 2018 r.- sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie z wykonania budżetu, przedłożone przez Zarząd ZOO PCK w Szczecinie;

2.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZOO PCK za 2018 rok;

3.   Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZOO PCK za 2018 rok;

4.   Plan działalności merytorycznej i finansowej ZOO PCK w Szczecinie na 2019 rok.

 

W 2018 roku Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie realizował zadania w obszarach ujętych w Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na kadencję 2016 – 2020 w oparciu o przyjęty przez Zjazd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w dniu 21.04.2018 r. uchwałą nr 5/2018 „Plan Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2018 rok”, a w strukturach rejonowych w oparciu o plany przyjęte przez Zjazdy Oddziałów Rejonowych PCK.

 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w 2018r oku ujętą w rocznym sprawozdaniu.

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin