Image1\
 
 

ZMIANY W USTAWIE O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI.

NOWE UPRAWNIENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Od 26 stycznia 2021 roku zmienia się Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. W dniu 25 stycznia 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 159 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zmianie uległo m.in. kilka zapisów i uprawnień dotyczących bezpośrednio krwiodawców, tj.:

  • honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
  • honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

Więcej informacji w art. 3 ww. Ustawy, do zapoznania którego zachęcamy.

Nadmieniamy, że wprowadzone zmiany są rozwiązaniem czasowym i obowiązują w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin