Image1\
 
 
Zakończenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc społeczna oraz dożywianie ludzi najuboższych  z terenu Koszalina” współfinansowanego przez Gminę Miasto Koszalin.
 
W dniu 31 grudnia 2020 r. zakończono realizację  zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Koszalin pod nazwą „Pomoc społeczna oraz dożywianie ludzi najuboższych z terenu Koszalina”  prowadzonego  przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20.
 
Zadanie miało na celu objęcie pomocą  i wsparciem osób i rodzin potrzebujących z terenu miasta Koszalina, które z powodu ubóstwa lub sytuacji kryzysowej zmagają się  z trudnościami w życiu codziennym. Pomocą w szczególności zostały objęte osoby ubogie, bezdomne, bezrobotne, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawni   i chorzy, renciści i emeryci, osoby opuszczające jednostki penitencjarne oraz inne, których uposażenie nie pozwala na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowo-materialnych. Wsparcie oferowano również innym osobom, które znalazły się  w sytuacji kryzysowej z powodu np. wypadku, pożaru, klęski żywiołowej.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin