Image1\
 
 

Oferta Pracy

na stanowisku: KIEROWNIK

Placówki Wsparcia Dziennego Polskiego Czerwonego Krzyża

„Wesoła Chatka”

Miejsce pracy:

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża

w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 63

70-476 Szczecin

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: 01.05.2021r.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydat nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

kształcił się na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

 • posiada umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • posiada umiejętność obsługi komputera i programem MS Office w tym Excel;
 • cechuje go samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność; zaangażowanie, kreatywność, wysoka kultura osobista, empatia.

Zakres obowiązków:

 • kierownik kieruje bieżącą działalnością Placówki Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w oparciu o wytyczne:

- Ustawa o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004r. z późn. zm.

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r.

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r.

 • sprawuje opiekę nad podopiecznymi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju,
 • inspiruje, koordynuje i wdraża pracę edukacyjną i metodyczną wśród podopiecznych ukierunkowaną na poprawę aktywności szkolnej dziecka , właściwą postawę prospołeczną i higieniczno-żywieniową oraz bezpieczne zachowanie się;
 • dysonuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz je rozlicza ponosząc odpowiedzialność na powierzone środki finansowe;
 • organizuje administracyjną obsługę placówki,  tym dokumentację związaną z sytuacją dziecka oraz dzienniki zajęć;
 • poszukuje źródeł finansowania działalności placówki;
 • odpowiada za rzetelność i prawidłowość sporządzani sprawozdawczości , w tym statystycznej z działalności placówki;
 • organizuje różnego rodzaju imprezy o charakterze edukacyjnym wykorzystując w tym celu lokalne środki przekazu i współpracę z władzami lokalnymi oraz innymi instytucjami;
 • kierownik jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla zatrudnionych w placówce pracowników – wychowawców, stażystów, praktykantów, wolontariuszy.

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w instytucji z tradycjami, w miłej atmosferze z profesjonalną kadrą,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność i dynamikę pracy,
 • poznanie struktury pracy organizacji pozarządowej o charakterze międzynarodowym.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV do dnia 31 maja 2021na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem OFERTA PRACY w Placówce  Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” w Szczecinie. Kandydaci mogą zostać poddani dodatkowemu procesowi rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko magazynier.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana osoby w procesie rekrutacji.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Polskiego rekrutacji na stanowisko Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Wesoła Chatka” w Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Szczecinie

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin