Image1\
 
 

Ruszyła dystrybucja żywności Podprogram 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim od lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zawiera umowy z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych.

W styczniu 2021 roku rozpoczęła się dystrybucja żywności skierowana do beneficjentów na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach PO PŻ Podprogram 2020.

Zwracamy się do MOPR i OPS oraz do organizacji lokalnych występujących na terenie realizacji ww. programu o kontaktowanie się z wymienionymi poniżej oddziałami PCK, celem nawiązania współpracy wynikającej z Wytycznych Instytucji Zarządzającej w ramach obsługi beneficjentów.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK w Koszalinie i Kołobrzegu lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wydawanie żywności prowadzić będą następujące magazyny:

Adresy:

MagazynZachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Grunwaldzka 20

75 – 241 Koszalin

czynny w godzinach: 8.30 - 15.30 

 

Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 33

78-100 Kołobrzeg

czynny w godzinach: 8.00 - 14.00 

 

Rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych są następujące:

1) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku);

2) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane);

3) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);

4) artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju);

5) cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy;

6) tłuszcze - olej rzepakowy.

 Zestaw na Podprogram 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020 to najbardziej potrzebujący:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci,

- osoby obcego pochodzenia,

- mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w wytycznych IZ

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.,), których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Kontynuując dystrybucję żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2020 organizacje zobowiązane są do prowadzenia działań towarzyszących, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących i realizować następujące działania w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem z FEAD:

1) warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 

2) warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
3) programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4) warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
5) inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, majce na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących (spotkania/warsztaty z udziałem prawnika/psychologa; spotkania warsztaty z fizjoterapeutą połączone z instruktażem ćwiczeń; program edukacyjny którego jednym      z elementów jest uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym; wydarzenie o charakterze integracyjnym,  w którym uczestniczą odbiorcy POPŻ, a którego jednym z elementów jest sport; program edukacyjny którego jednym z elementów jest udostępnienie materiałów informacyjnych uczestnikom).

Działania towarzyszące w czasie pandemii.

Zgodnie ze zmianą do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców, co będzie  traktowane na równi z działaniami towarzyszącymi.

Realizując działania stacjonarne w ramach środków towarzyszących organizacje będą zapewniać reżim sanitarny w związku z pandemią Covid-19.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu: www.mrpips.gov.pl

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin